FirstAgendas Cookie- og Privatlivspolitikk

Introduksjon

Visma FirstAgenda er ansvarlig for beskyttelsen av opplysninger du gir oss og overlater til vår behandling, i henhold til gjeldende lovgivning. 

Det er viktig for oss at du føler deg trygg på Visma FirstAgendas behandling av dine opplysninger. vi gjennomgår derfor hvilke opplysninger Visma FirstAgenda innhenter eller mottar, samt hva Visma FirstAgenda har rett til å gjøre med disse opplysningene. Hvis du skulle ha spørsmål, så ta kontakt med oss. Vi er hyggelige å snakke med og vil alltid forsøke å hjelpe deg på best mulig vis. 

Det fremheves at denne privatlivspolitikken alene omfatter vår behandling av persondata som dataansvarlig. Den regulerer derfor ikke vår behandling av persondata i vår kapasitet av databehandler på vegne av våre kunder som er dataansvarlige. Denne behandling, inklusiv behandling av opplysninger om de brukere våre kunder har opprettet, vil være regulert i abonnementsavtalen med deg som kunde, samt den databehandleravtalen som er inngått med kunden. For denne behandlingen er det derfor våre kunder som er dataansvarlige som har kontroll over vår behandling. Hvis du som bruker av våre løsninger har spørsmål til vår behandling av data, ber vi deg ta kontakt med den organisasjonen som har invitert deg til å bruke vår løsning.

Bakgrunn

Hos Visma FirstAgenda bestreber vi oss på å sikre at dine opplysninger beskyttes best mulig når du benytter deg av våre tilbud og tjenester. Din trygghet og tillit til Visma FirstAgenda er en viktig del av vår forretning, og vi tar det med største alvor. 

Visma FirstAgendas privatlivspolitikk beskriver hvordan vi på en ansvarlig og fortrolig måte behandler dine personopplysninger. Visma FirstAgenda behandler og eventuelt oppbevarer personopplysningene med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler, eller som har samme standarder for behandlingssikkerhet som Visma FirstAgenda.

Sikkerhet

Visma FirstAgenda har spesialister med dypgående kjennskap til både områder for sikkerhet og sikker behandling av personopplysninger. 

Visma FirstAgenda er innrettet med organisatoriske og tekniske sikkerhetsforanstaltninger som er passende og effektive til beskyttelse av alle opplysninger vi behandler. Det betyr at Visma FirstAgenda har innrettet seg med tiltak som beskytter din opplysninger mot tap, manipulasjon og uberettiget adgang. Vi tilpasser løpende våre sikkerhetstiltak for å følge med den teknologiske utviklingen. 

Eventuelle spørsmål om sikkerhet kan rettes  til dataprivacy@firstagenda.com

Hvem har tilgang til dine opålysninger?

Dine personopplysninger er strengt fortrolige. De gis videre kun til tredjeparter som med rimelighet og nødvendighet skjønnes å skulle brukoe dine data for å kunne sikre vår best mulige behandling av dine opplysninger. 

Vi videregir kun dine personopplysninger til andre hvis lovgivningen, kontraktforhold eller krav for å unngå kontrakt tillater eller krever det. 

Hvilke opplysninger hentes inn og behandles?

Du presenteres nå for et generelt bilde av hvilke opplysninger vi behandler:

  • Navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, cookiedata (allminnelige personopplysninger).
  • Hvis du gir andre personopplysninger frivillig, vil vi også behandle disse opplysningene i relevant omfang. 
  • Hvis dine personopplysninger ikke er gitt av deg selv, vil de alltid ti komme fra offentlig tilgjengelige kilder.

Opplysningene behandles kun i det omfang de er tilstrekkelige, relevante og alltid begrenset til hva som er nødvendig i forhold til å kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg i relasjon til din interaksjon med oss.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler kun dine opplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, herunder GDPR. Det betyr også at vi skal ha et lovlig grunnlag for å behandle dine personopplysninger.

Slik behandler vi dine opplysninger på følgende lovlige grunnlag:

  • Såfremt vi har mottatt ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger til ett eller flere spesifikke behandlingsgrunnlag 
  • Hvis behandlingen er nødvendig av hensyn til oppfyllelse av en kontrakt du har med oss
  • Hvis behandlingen er nødnvendig for overholdelse av gjeldende lovgivning, eller
  • Hvis behandlingen er nødvendig for at vi kan forføre våre legitime interesser, i hvilket tilfelle du vil kunne anmode oss om dokumentasjon for vår interesseavveining.

Tredjeparts behandling

Vi benytter oss av tredjeparter til behandling av dine opplysninger. Dette omfatter blant annet eksterne og profesjonelle virksomheter, som leverandører og samarbeidspartnere som hjelper oss med å levere og yte vår service best mulig, samt håndtere dine data.

Visma FirstAgenda behandler kun personopplysningerne med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler som oss, eller som har valgt å følge tilsvarende regler for sikker behandling.

Overføringen av dine opplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og denne politikk. Tredjepart må derfor ikke benytte opplysningene til egne formål, og får kun behandle dem på vegne av Visma FirstAgenda for å ivareta vårt formål med behandling, f.eks fremsendelse av et nyhetsbrev du har meldt deg opp til.

Formålet med innhentning og behandling af informasjon

Visma FirstAgendas formål med behandlingen av dine opplysninger er å kunne identifisere dig og å kunne yte vår service best mulig, enten som besøkende på vår hjemmeside, som potensiell samarbeidspartner, som eventuell ansatt, eller på annet vis alt avhengig av årsaken til at du har valg å interagere med Visma FirstAgenda.

Visma FirstAgenda foretar ingen automatiske avgjørelser i vår behandling av dine personopplysninger. 

Dine rettigheter

Som bruker av Visma FirstAgenda har du naturligvis alle rettigheter som gjeldende lovgivning tilskriver deg. Det vil si at du har rett til å bli informert om hvilke personopplysninger Visma FirstAgenda behandler om deg, samt kreve slike opplysninger rettet, slettet eller utlevert. 

Såfremt behandling av personopplysninger er basert på samtykke, kan dette endres eller tilbakekalles ved å kontakte oss direkte på dataprivacy@firstagenda.com, eller ved å følge anvisninger om dette i e-post mottatt fra Visma FirstAgenda i henhold til samtykket.

Klage

Er du på noen måte utilfreds med vår behandling av dine personopplysninger, beklages dette på forhånd, og vi stiller oss til rådighet for å løse en eventuell misnøye. Dette skjer best ved å sende en klage til oss på dataprivacy@firstagenda.com, som vi vil behandle raskest mulig.

Utover muligheten for å rette henvendelser direkte til FirstAgenda er du også berettiget til å sende dine eventuelle klager til nasjonale tilsynsmyndigheter: www.datatilsynet.no.

Periode for oppbevaring av opplysninger

Opplysningerne oppbevares i det tidsrom det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, og vi sletter dem når de ikke lenger er nødvendige å behandle. Det tas alle rimelige skritt for å sikre at opplysninger som er unøyaktige med det formål hvor de behandles, slettes eller korrigeres uten ugrunnet opphold.

I Visma FirstAgenda har vi internt innført tidsfrister for å slette eller periodisk gjennomgå data behandles som dataansvarlig. Slike tidsfrister er blant annet fastsatt ut fra opplysningenes karakter og bakgrunn.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne politikken. Den siste versjonen vil til enhver tid være tilgjengelig på våre sider. Nederst i dokumentet er datoen for versjonen persondatapolitikken er anført. Såfremt du ikke leser denne politikken direkte på våre hjemmesider, anbefales det å sjekke politikkens datoopplysningen med datoen på privatlivspolitikken på våre hjemmesider. Hvis det foretas endringer i vår behandling av personopplysninger, gir vi deg også beskjed i form av en synlig beskjed på våre hjemmesider.

Cookiepolitikk

 

Kontakt

Hvis du har spørsmål eller klager vedrørende innhentning eller behandling av opplysninger vedrørende deg, kan vi kontaktes på:

alternate_email dataprivacy@firstagenda.com

keyboard_arrow_up